اتصال كوتاه فاز به زمين

اتصال كوتاه فاز به زمين ( يك فاز به زمين يا دو فاز به زمين )

در اين نوع خطا امپدانس مؤلفه صفر شبكه نقش دارد، به جز در موارديكه در محدوده مورد مطالعه امپدانس ماشين‌هاي دوار غالب باشد، جريان اتصال كوتاه فاز به زمين از جريان اتصال كوتاه سه فاز كوچكتر است. محاسبه جريان اتصال كوتاه فاز به زمين بسته به نوع سيستم اتصال زمين به منظور تنظيم حفاظت هاي تشخيص اتصال زمين، ضروري است.
اگر R مجموع مقاومت هادي فاز شبكه تا نقطه اتصال كوتاه و X مجموع راكتانس هادي فاز شبكه تا نقطه اتصال كوتاه، Re و Xe به ترتيب مقاومت و راكتانس مسير برگشت جريان خطاي زمين باشد، مدار معادل شبكه در شرايط اتصال كوتاه فاز به زمين به صورت زير مي باشد:

x10
x11

بنابراين جريان اتصال كوتاه فاز به زمين از رابطه زير محاسبه مي شود:
x12

همانطوريكه در روابط محاسبات اتصال كوتاه به روش امپدانسي ديده مي شود، براي محاسبه انواع جريان هاي اتصال كوتاه در اين روش مي‌بايست امپدانس المان هاي مختلف شبكه در مسير اتصال كوتاه محاسبه شود. از اين رو در بخش بعد مقاومت و راكتانس المان هاي مختلف شبكه در محدوده دقت مورد نظر در محاسبات شبكه توزيع بررسي شده است.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *