اصول زمين كردن حفاظتي

هدف از زمين كردن حفاظتي جلوگيري از برقرار شدن ولتاژهاي زياد و خطرناک روي بدنه فلزي وسايل و تجهيزات برقي نسبت به زمين است. براي پي بردن به خطرات بالقوه دستگاه هاي زمين نشده يك وسيله برقي زمين نشده را مطابق شکل زیر در نظر بگيريد.

02167

نوترال شبکه در پست توزيع به زمين متصل شده و داراي مقاومت محدودي مثلا 2 اهم نسبت به زمين است. در صورتي كه نقطه A وسيله برقي با بدنه اتصالي پيدا كند ولتاژ 221 ولت نسبت به زمين روي بدنه برقرار ميشود كه بسيار خطرناک است. دقت كنيد اين گونه اتصالي موجب قطع فيوز نميشود و كسي از وقوع آن مطلع نميشود، در صورتي كه شخصي كه روي زمين ايستاده با بدنه وسيله پيوسته بدون خطر فرض ميشود تماس حاصل كند دچار برقگرفتگي شديد خواهد شد.

حال ببينيم اتصال بدنه به زمين چگونه خطر برقگرفتگي را دفع ميكند: فرض كنيد بدنه فلزي وسيله برقي به زمين متصل باشد و مقاومت اتصال آن نيز 2 اهم باشد حال به محض اتصال نقطه A به بدنه يك مدار برقي كامل از طريق فاز R، نقطه اتصالي A، بدنه فلزي، اتصال به زمين بدنه فلزي و اتصال به زمين نوترال كه داراي مقاومت كل 4 اهم است تشکيل ميشود كه جرياني برابر (55=4÷221) آمپرحمل ميكند كه سريعا موجب قطع فيوز 11 آمپري مدار و قطع ولتاژ خطرناک از بدنه وسيله ميشود .

حالا وضعيت ديگري را در نظر بگيريد، فرض كنيد مقاومتهاي اتصال به زمين نوترال و بدنه هر كدام به جاي 2 اهم برابر 11 اهم باشند در اين حالت مقاومت كل مدار اتصالي 21 اهم خواهد بود كه جرياني برابر (11=21÷221) آمپر ميكشد كه البته قادر به قطع فيوز 11 آمپري نخواهد بود، در اين حالت بدنه وسيله برقي در ولتاژ 221 ولت باقي ميماند و مي تواند موجب برقگرفتگي و هلاكت افراد شود.

بنابراين دقت كنيد كه كار حفاظت از طريق ايجاد مسيري با امپدانس كم براي جريان انجام ميشود به طوري كه اگر جريان زيادي برقرار شود و سبب عمل كردن رله ها يا فيوزهاي حفاظتي كه كار حفاظت بار اضافي را برعهده دارند ،ميشود.

از بحث بالا روشن است تنها در حالاتي كه امپدانس كل مداري كه در صورت اتصالي برقرار ميشود از حد متعارفي كمتر باشد وسايل حفاظتي عليه بار اضافي نظير فيوز يا رله ميتوانند موجب قطع مدار و رفع خطر گردند در حالتي كه مقاومت كل مدار شامل مقاومت اتصالهاي زمين، مقاومت محل اتصالي و غيره از حد متعارف بيشتر باشد وسايل حفاظت بار اضافي، قادر به قطع برق و رفع خطر نخواهند بود و لازم است از وسايل ديگر مانند رله جريان نشتي به زمين استفاده به عمل آيد.

1 دیدگاه دربارهٔ «اصول زمين كردن حفاظتي»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *