انواع مختلف سيستمهای اتصال به زمين به همراه مواد مرتبط

انواع مختلف اتصال به زمين:
در انواع مختلف سيستمهاي الکتريکي، وصل قسمتهايي از سيستم و بدنه هاي هادي لوازم الکتريکي به جرم كلي زمين از دو ديدگاه مورد توجه است:

الف – اتصال به زمين عملياتي يا سيستم
در اين روش وصل نقطه خنثاي سيستم بـه زميـن بـاعث قطع مـدارهـاي معيـوب احتمالـي ميشـود و در نتيجه عايقبندي سيستم حفظ شده، صـحت كار لـوازم و دستگـاههـاي الکتـريکي تـأميـن و اضافـه ولتاژها محـدود ميشود و از اين طريق به كار درست لوازم و مدارها كمك ميشود.

ب – اتصال به زمين حفاظتي
در اين روش بدنه هاي هادي به سيم خنثي و زمين وصل ميشود تا در مـواقع اتـصالي مــدار معيوب را بـه سرعت قطع كند و بدين ترتيب ايمني افـرادي كه بنابه وظيفه شغلي در تماس با تجهيـزات سيستمهـاي الکتريکي هستند و همچنين ساير افراد جـامعه كه مصرف كننده نهايي انـرژي هستند، تـأميـن شـود و خـطر آتشسوزي نيز محدود شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *