تعاریف لازم

1-زمين (ارت) Earth :
رسانندگي جرم زمين را درصورتي كه پتانسيل الکتريکي در هر نقطه از زمين به صورت قراردادي برابر صفر در نظر گرفته شود، زمين (ارت) مي نامند.

2 – سيستم اتصال به زمين (ارتينگ) Earthing :
يك يا چند الکترود همراه با سيمهاي ارت را كه قابليت اتصال به ترمينال اصلي داشته باشند ،سيستم اتصال به زمين (ارتينگ) مينامند.

3- Earth Electrode الکترود ارت (زمين) :
رسانـا يا گـروهي از رسـانـاهاي متصـل به هم است كه اتصـال الکتريکي به زمين را فراهـم ميكنند.

4 – مقاومت الکترود ارت: Total Earthing Resistance :

مقاومت بين ترمينال اصلي زمين و كره زمين است.

5- Earthing Loop Resistance :امپدانس حلقه اتصال به زمين :

امپدانس حلقـه جـريان اتصالي زمين است كه شروع و پايان آن نقطه اتصالي و با Zs نشـان داده ميشود.

6- syndetic :اتصالي :

حالتي از مدار است كه جريان در مسيري غير عادي يا بـدون اينکه پيش بيني شـده باشد يـا در نظـرگرفته شود، جاري ميشود. اين جريان امکان دارد از نقص در عايق بندي يا از بستهـاي به كار رفتـه بر روي عايق رساناها ناشي شود.

7- جريان اتصال به زمين (جريان اتصال كوتاه ) Solid) Short –Circuit Current) :

اضافه جريانـي است كـه درنتيجـه بـروز اتصالي بـا امپدانسي قابـل چشـم پوشي بيـن هاديهايـي بـا پتانسيلهاي مختلف در شرايط عادي كار برقرار شود.

8- جريان نشتي زمين  Earth Leakage Current :

جريان جاري به زمين يا رساناهاي ديگري را كه مدار الکتريکي آنها به زمين راه  دارد، جريان نشتي زمين مينامند. در صورت استفاده از خازن در مدارها، امکان دارد جـريان مذكـور داراي مقادير خازني هم باشد.

9- سيم اتصال به زمين(سيم ارت) Neutral Conductor :

سيم حفاظتي را گويند كه ترمينال اصلي ارت تأسيسات را به الکترود ارت يا ساير قسمتهاي اتصال به زمين وصل ميكند.

10- Neutral Conductor :سيم خنثي (نول)

سيمي متصل به نقطه خنثي در سيستم (صفر زمين) كـه قادر است انـرژي الکتريکي را انتقـال دهـد.

11- Protective Conductor : PE (هادي حفاظتي)

دربعضي از اقدامات حفاظتي براي تأمين ايمني در برابر برق گرفتگي لازم است با استفاده از هادي حفاظتي قسمتهاي زير به همديگر وصل شوند:

  • بدنه هاي هادي
  • قسمتهاي هادي بيگانه
  • ترمينال اصلي زمين
  • الکترود زمين
  • نقطه صفر ترانس (نقطه خنثي)

 

12- سيم غلافدار فلزي به منظور زمين كردن:

يك نوع سيستم سيم كشي است كه در آن سرتاسر طول يك يا چند سيم عايقدار توسط نوار يا غلاف فلزي پوشانده شده و مانند هادي PEN  عمل ميكند.

13- Pen Conductor PEN سيم مشترک ارت – نول :

سيمي را كه به طور مشترک، كار سيم اتصال به زمين و سيم نول را انجـام دهد، سيـم PEN مينامند.

 

14-  قسمتهاي بي حفاظ (روباز) هادي:

قسمت بي حفاظ از تجهيزات را كه قابل لمس بوده و حامل بـرق نيست، امـا امکان بـرقـدار شـدن درشرايط اتصالي را دارد، قسمت بيحفاظ هادي مينامند.

 

15 –  ترمينال اصلي اتصال به زمين (ارتينگ) Main Earthing Termin

ترمينال يا شينهاي را گويند كه براي اتصال به سيمهاي محافظ تهيه شده و سيمهـاي هـم پتانسيل كننده و سيمهاي اتصال به زمين(ارت)، يا هر وسيله اي كه به عنوان اتصال به زمين)ارتينگ( به كار ميرود، به آن وصل ميشوند.

 

16- قسمتهاي برقدار: Live Part

سيم يا قسمتهايي از رسانا را كه براي استفاده هاي معمولـي برقدار شده انـد، قسمت هاي بـرقـدار مينامند.

سيم نول نيز شامل اين قسمتهاست، اما طبـق قرارداد، سيم PEN (سيم مشترک ارت – نول) بـه عنوان قسمت برقدار محسوب نميشود.

 

17- Earth Potential (پتانسيل زمين) ارت :

پتانسيل الکتريکي ايجاد شده نسبت به جرم موجود زمين يا نسبت به سطح زميـن اطراف الکتـرود ارت را هنگامي كه جريان الکتريکي از الکتـرود بـه زميـن جـاري شـود، پتانسيـل زمين مينامنـد.

 

18- گراديان پتانسيل (دريك نقطه از زمين) Potential Gradient

اختلاف پتانسيل اندازه گيري شده بر واحد طول يك نقطه را در جهتي كه پتانسيل بيشترين مقـدار را داشته باشد، گراديان پتانسيل مينامند.

 

19 –  دستگاههاي سيار (قابل حمل) Mobile Equipment

دستگاههاي الکتريکي را مينامند كه در حال حركت كـار ميكنند يا اينکه ميتوانند به آسـاني از محلي به محل ديگر حركت داده شوند، درحالي كه به پست توزيع برق متصل هستند.

20–  قسمتهايي كه به طور همزمان باهم قابل دسترسي هستند:Simultaneously Accessible Ports

سيمها يا قسمتهاي رسانا كه به طور همزمان در موقعيتهاي مخصوصي قابـل لمس هستنـد. ايـن قسمتها شامل بدنه هاي برقدار، قسمتهـاي بـدون حفاظ)روباز(، هاديهـاي بيگانه، سيـم ارت و الکترودهاي ارت هستند.

21- Residual Current Devise : RCD دستگاه پسماند جريان

دستگاه سوئيچينگ مکانيکي يـا مجموعـه اي از دستگاهها كـه در شـرايط مشخصي سبب بازنگه داشتن اتصالات در مواقعي ميشوند كه پس  ماند جريان به مقدار معيني رسيده باشد.

22  هادي بيگانه:

قسمتي از رساناها را كه احتمال ايجاد پتانسيل، به ويژه پتانسيل ارت در آنها وجود دارد و قسمت هاي شکل يافتهاي از تجهيزات الکتريکي نيستند، هادي بيگانه مينامند.

28-  وسايل قطع و وصل و كنترل (قبل يا بعد از تابلو ) Switchgear and Control Gear

تجهيزاتي است كه براي وصل يك مدار الکتريکي با هدف ذيل پيش بيني ميشود:

  • حفاظت
  • كنترل
  • جدا كردن
  • انجام عمليات قطع و وصل

29  تابلو (مجموعهاي از تجهيزات قطع و وصل و كنترل) Switch Board

تركيبي است از فيوزها، لوازم قطع و وصل و رله هاي كنترل كه كليه اتصالات الکتريکي و مکانيکي بين آنها و نيز وسايل اندازه گيري مانند آمپرمتر يا ولت متر را نيز شامل ميشود.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *