ماده 13 سیستم های اتصال زمین

هـادي خنثي (N) و هادي حـفاظتي (PE) بــايـد از هـمديگر مجـزا باشند و فقـط در يك نقطـه (نقطه مبدأ) به يـکديگر وصـل شوند نبايد از محل جدا شدن هاديهاي خنثي و حفاظتي آنهـا را در نقطـه ديگري به يکديگر وصل كرد. علت ايـن امـر آن است كـه در صورت اتصال مکـرر سيـم نول و ارت بـه يکديگر، حلقه ايجاد ميشود كه جريان چرخشي نـاشي از آن در سيستمهـاي مخابراتـي و الکترونيـکي پارازيت يا نويز ايجاد مي كند.

مطابق مبحث 13: اگر در نقطهاي از تأسيسات هادي مشترک حفاظتي– خنثي (PEN) تفکيك شده و از آن به بعد هاديهاي حفاظتي (PE) و خنثي (N) بطور جداگانه كشيده شوند نبايد در هيچ نقطه ديگري بين اين دو هادي تماس الکتريکي برقرار كرد، در نقطه تفکيك هادي مشترک حفاظتي- خنثي (PEN) بايد به شينه مربوط به هادي حفاظتي (PE) وصل شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *