محاسبه جريان اتصال كوتاه با استفاده از روش امپدانسي

اتصال كوتاه سه فاز ( اتصال كوتاه متقارن)
در شبكه‌هاي دور از ژنراتور اتصال كوتاه سه فاز در اكثر موارد شديدترين نوع اتصال كوتاه مي‌باشد، از اين رو محاسبه اين نوع اتصال كوتاه به منظور تعيين قدرت اتصال كوتاه و نيروي الكتروديناميكي قابل تحمل تجهيزات ضروري مي‌باشد.
اگر R مجموع مقاومت هادي فاز شبكه تا نقطه اتصال كوتاه و X مجموع راكتانس هادي فاز شبكه تا نقطه اتصال كوتاه باشد، مدار معادل شبكه در شرايط اتصال كوتاه سه فاز به صورت زير مي باشد:

x4

x5

بنابراين جريان اتصال كوتاه سه فاز از رابطه زير محاسبه مي شود:

x6

كه در اين رابطه U_0 ولتاژ فاز شبكه، R مجموع مقاومت هادي فاز تا نقطه اتصال كوتاه، X مجموع راكتانس هادي فاز تا نقطه اتصال كوتاه و |Z| اندازه امپدانس هادي فاز تا نقطه اتصال كوتاه مي‌باشد.

اتصال كوتاه دو فاز
اگر R مجموع مقاومت هادي فاز شبكه تا نقطه اتصال كوتاه و X مجموع راكتانس هادي فاز شبكه تا نقطه اتصال كوتاه باشد، مدار معادل شبكه در شرايط اتصال كوتاه دو فاز به صورت زير مي باشد:

x7
x8

 

بنابراين جريان اتصال كوتاه دو فاز از رابطه زير محاسبه مي شود:
x9

كه در اين رابطه U ولتاژ خط شبكه، R مجموع مقاومت هادي فاز تا نقطه اتصال كوتاه، X مجموع راكتانس هادي فاز تا نقطه اتصال كوتاه و |Z| اندازه امپدانس هادي فاز تا نقطه اتصال كوتاه مي‌باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *