مواد آيين نامه در مورد الكترودهای سيستم اتصال زمين

ماده 14 – سه نوع الکترود متداول و مورد استفاده در سيستم اتصال به زمين عبارتند از:
1- الکترودهاي صفحه اي
2- الکترودهاي ميله اي
3- الکترودهاي تسمه اي

الكترودهای صفحه ای:
ماده 15 – براي استفاده از اين نوع الکترود، صفحاتي از جنس مس با ابعاد حداقل (0.5 ×1) متر و ضخامت حداقل 2 mm يا جنس فولاد گالوانيزه با ابعاد حداقل (0.5 ×1) متر و ضخامت حداقل mm 3 پيشنهاد ميشود.
ماده 16 – الکترودهاي صفحهاي بايد در عمقي كه رطوبت زمين به طور دائمي وجود دارد، نصب شود.
ماده 17– آماده سازي خاک اطراف الکترود صفحهاي به روش ذيل است:
ابتدا مخـلوطي از نـمـك، خـاكـه ذغـال چـوب و خـاک رس را به تـرتيب بـا نسبت هـاي 1 و 4 و 80 در بيـرون بـا آب به صورت گل درآوريد و اطراف صفحه الکتـرود را حداقل تـا 21 سانتيمتر بالاتر از لبه بالايي صفحه بـا اين مخلوط پر كنيد، سپس خاک رس سرند شده را در داخل چاه بريزيـد و بـه طـور متنـاوب بـه آن آب اضافه كنيد.
ماده 18– الکترودهاي صفحهاي بايد به صورت عمودي نصب شوند.
ماده 19 – اتصال سيم ارت به الکترود صفحـهاي بايـد حـداقل در دو نقطـه مجـزا انجام شود.
ماده 20 – براي اتصال سيم ارت به الکترود صفحهاي در صورت امکان جوش نقره بهتـر است و جوش احتراقي (ترميت) نيز روش مناسبي است، ضمن اينکه استفاده از كلمپ نيز جايز است.
ماده 21 – سيم اصلي اتصال به زمين (سيم ارت) متصل بـه صفحـه مسـي بايـد داراي سطـح مقطـع 01 ميليمتر مربع از جنس مس باشد.( سيم شماره 50)
ماده 22 – فاصله لبه بالايي الکترود صفحه اي از سطح زمين نبايد از 1.5 ميليمتر كمتر باشد.
نكته 4: با توجه به تجربيات به دست آمده توسط برخي از مهندسان استفاده از صفحات مسي روكش كاتديك به علت اثر پوستي و در نتيجه افزايش جريانهاي گالوانيك و خوردگي، تقريبا منسوخ و به جاي آن بهتر است از صفحات مسي روكش آند (ترجيحا صفحه باهنر) به ابعاد حداقل (660×660×5) ميليمتر استفاده شود.
نكته 2: بهترين نحوه اتصال صفحه به سيم اتصال زمين، استفاده از سيم به مقطع 50 ميليمتر مربع و با جوشکاري كدولد يا جوش نقره با كاربيد از دو نقطه ميباشد.
نكته 9: سبد بافته شده از سيمهاي مسي يکي از بهترين الکترودهاي مورد استفاده است و همچنين مشکل جوشکاري و نيز اثر پوستي روكش كاتديك را نخواهد داشد.

الكترودهای ميله ای:
ماده 23 – براي استفاده از الکترودهاي ميله اي، ميله هايي از جنس مس يا فولاد بـا روكش مس يـا فولاد زنگ نزن و يا فولاد گالوانيزه پيشنهاد ميشود.
ماده 24 – قطر الکترودهاي ميله اي از جنس مس و فولاد با پوشش مس به ترتيب 12 ميليمتر و 16 ميليمتر و براي ميله هايي از جنس فولاد گالوانيزه 16 ميليمتر پيشنهاد ميشود.
ماده 25– سيم اصلي اتصال به زمين كه از سر چاههاي ارت يا الکترودهاي ميلهاي گرفته شده و به شينـه اصلي اتصال به زمين (ارت) وصل ميشود، بايد سيم مسي شماره 50 باشد.
ماده 26– استفاده از الکترودهاي ميلهاي در مناطق خشك كه رسيدن به لايههاي مرطوب خاک در عمق كم امکانپذير نيست، توصيه نميشود.

الكترودهای تسمه ای:
ماده 27 – در صورتي كه خاک محل نصب الکترودهاي صفحهاي يا ميلهاي سخت باشد، بـه گـونـه اي كـه حفرچـاه و رسيدن به لايههاي مربوط خاک عملاً غيـرممـکن يـا دشـوار بـاشد، مي تـوان ازسيستـم الکترودهاي تسمهاي استفاده كرد. بدين صورت كه الکترودها در خاک، به صورت افقي قرار ميگيرند.
ماده 28– از الکترودهايي به شکل تسمه مسي بـدون روكـش قلـع با ضخامت مس حداقل 2 مـيليمتر و يـا تـسمه فولادي گـالوانيزه گـرم بـا سطح مقطـع حـداقل 100 ميليمتر مربع (30×3.5) و يا حتي سيم مسي لخت با سطح مقطع 20 ميليمتر مـربع (قطر 5.6 ميليمتـر) مـيتـوان بـه عنـوان الکتـرود افقـي استفاده كرد.
ماده 29 – ضخامت الکترود تسمه اي نبايد بيش از يك هشتم پهناي آن باشد.
ماده 30 – عمق دفن الکترود تسمهاي و پهنـاي آن تأثير نسبتاً كمي روي مقـاومت دارنـد. بنابـراين عمـق دفن الکترودهاي تسمه اي (افقي) بين 0.6 تا 2 متر پيشنهاد ميشود.
ماده 31– علاوه بر سيم تسمه اي ميتوان از سيـم گـرد نمره 50 نيـز به عنـوان الکتـرود تسمـه اي استفاده كرد.
ماده 32 – طول الکترودهاي افقي تسمه اي يا سيمگرد، در چهار وضعيت زير: (مطابق جدول7)
تك رشتـه اي ( — )، دو رشتـه عمود برهم (┐ )، چهار رشته عمود بر هم (حالت صليبي) سه رشته اي با زاويه121 درجه نسبت به يکديگر (حالت ستاره)

ماده 33– سيم اتصال به زمين متصل به الکترود تسمهاي بايد نمره 50 و از جنس مس باشد.

طول الکترودهاي تسمهاي افقي در چهار وضعيت مختلف براي دو نوع خاک
طول الکترودهاي تسمهاي افقي در چهار وضعيت مختلف براي دو نوع خاک

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *