مدیر سایت

حداكثر جريان مجاز كابل

به هنگام عبور جريان اتصال كوتاه از كابل به دليل اينكه زمان توليد توان حرارتي در كابل كوتاه است، تقريباً مي توان چنين فرض كرد كه توان حرارتي به بيرون منتقل نمي شود، يعني تمامي گرماي ايجاد شده در هادي كابل در يك فرآيند بي دررو ( Adiabatic ) باعث افزايش دماي هادي مي شود. …

حداكثر جريان مجاز كابل ادامه »

تشريح نحوه كدگذاري انواع كابل ها و بررسي كابل هاي متداول در تأسيسات الكتريكي

براي ناميدن انواع كابلها و هادي هاي عايقدار ( سيمها ) يا لايه هاي مختلف آنرا و نوع هادي و سطح عايقي كابل را مشخص مي كنند يا كد معادل استاندارد VDE كابل را بيان مي كنند. به عنوان مثال كابلي كه از هادي مسي با لايه عايقي PVC و پوشش خارجي PVC تشكيل شده …

تشريح نحوه كدگذاري انواع كابل ها و بررسي كابل هاي متداول در تأسيسات الكتريكي ادامه »

محاسبه حداكثر جريان مجاز كابل با استفاده از استاندارد IEC 60364-5-52

در ضميمه B اين استاندارد ماكزيمم جريان مرجع براي سايزهاي مختلف كابل و عايق هاي متداول فشار ضعيف تأسيسات در 10 شرايط نصب مرجع A1، A2، B1، B2، C، D1، D2، E، F و G جدول بندي شده است. همچنين براي نصب در هوا ضرايب تصحيح نصب گروهي و دمايي و براي نصب در زمين …

محاسبه حداكثر جريان مجاز كابل با استفاده از استاندارد IEC 60364-5-52 ادامه »

كابل

در اين بخش قصد داريم پس از تشريح مشخصات، كاركرد و نحوه كدگذاري كابل ها، نحوه سايزينگ انواع كابل هاي مورد استفاده در شبكه توزيع و تأسيسات الكتريكي را بررسي كنيم. همانطوريكه در بخش هاي پيش ديديم هدف كلي سيستم قدرت توليد، انتقال، توزيع و در نهايت تبديل انرژي الكتريكي به انواع مختلف انرژي است. …

كابل ادامه »

سيستم TN-C

سيستم TN-C داراي يك هادي مشترک حفاظتي و خنثي PEN مي باشد. در اين سيستم، سيم ارت و نول مشترک هستند، به عبارت ديگر سيم نول كـه از شينه نـول تـابلوي اصلي به مصرفكننده ها برده ميشود، هم به عنوان نول مورد استفاده قرار ميگيرد و هم به عنوان سيم ارت. يعني يك انشعاب از …

سيستم TN-C ادامه »

انواع سيستمهاي اتصال به زمين فشار ضعيف

انواع سيستمهاي اتصال به زمين فشار ضعيف عبارتند از: 1 – TN شامل TN-C-S و TN-S ، TN-C . TT -2 3- IT   در اين سيستم منبع انرژي (ترانسفورماتور پست يا ژنراتور برق) در يك يا چند نقطه ارت شده و قسمتهاي هادي در دسترس و قسمت هاي هادي بيگانه تأسيسات تنها از طريق سيم …

انواع سيستمهاي اتصال به زمين فشار ضعيف ادامه »

حداكثر مقاومت اتصال زمين در سيستم TN

در صورت اتصال هادي فاز به بدنه هادي براي اينکه ولتاژ هادي حفاظتي و بدنههاي هادي كه به آن وصل ميباشد نسبت به جرم كلي زمين از مقدار50 =UL ولت تجاوز نکند، لازم است رابطه زير برقرار باشد: RB ≤ RE (50÷ (U0- 50)) Ω در رابطه فوق RB مقاومت الکترود زمين نسبت به جرم …

حداكثر مقاومت اتصال زمين در سيستم TN ادامه »

سيستم TN

سيستم TN داراي سه زير سيستم TN-S و TN-C و TN-C-S ميباشد. مشخصه های تجهيزات حفاظتي در سيستم TN:   مشخصه هاي تجهيزات حفاظتي و امپدانس مدار بايد به نحوي باشند كه در صورت وقوع اتصال كوتاه بين يکي از هاديهاي فاز و بدنه هادي يا هادي حفاظتي (PE) در هر نقطهاي از تأسيسات (معمولا دورترين …

سيستم TN ادامه »

نامگذاری سيستمهای الكتريكي

الف – از دو حرف اصلي شناسايي ،حروف اول سمت چپ رابطه سيستم با زمين را مشخص ميكند : حرف اول از سمت چپ T، (برگرفته از كلمه لاتين Terra به معناي زمين) بدين معناست كه يك نقطه از سيستم به زمين وصل است. حرف اول از سمت چپ I، (برگرفته از كلمه Isolated) نشان …

نامگذاری سيستمهای الكتريكي ادامه »

انواع مختلف سيستمهای اتصال به زمين به همراه مواد مرتبط

انواع مختلف اتصال به زمين: در انواع مختلف سيستمهاي الکتريکي، وصل قسمتهايي از سيستم و بدنه هاي هادي لوازم الکتريکي به جرم كلي زمين از دو ديدگاه مورد توجه است: الف – اتصال به زمين عملياتي يا سيستم در اين روش وصل نقطه خنثاي سيستم بـه زميـن بـاعث قطع مـدارهـاي معيـوب احتمالـي ميشـود و در …

انواع مختلف سيستمهای اتصال به زمين به همراه مواد مرتبط ادامه »

استفاده از يک هادی برای دو منظور حفاظتي (PE) و خنثي (N)

در تأسيسات نصب ثابت ميتوان از يك هادي براي هر دو منظور حفاظتي PE و خنثي N به صورت اشتراكي استفاده نمود، البته به شرطي كه سطح مقطع هادي مشترک حفاظتي/ خنثي از 11 ميليمتر مربع كمتر نباشد.

وصل بدنه های هادی تجهيزات الكتريكي به زمين

كليه بدنه هاي هادي تجهيزات الکتريکي بايد با استفاده از هاديهاي حفاظتي(PEN، PE) به نقطه زمين شده سيستم نيرو وصل شوند و نقطه زمين شده بايد در نزديکي منبع نيرو (ترانسفورماتور يا ژنراتور) ايجاد شود. معمولا نقطه اي كه زمين ميشود نقطه خنثي است ولي اگر نقطه خنثي در دسترس يا موجود نباشد (همبندي مثلث) …

وصل بدنه های هادی تجهيزات الكتريكي به زمين ادامه »

شناسايي هادیها در سيستمهای جريان متناوب

براي مشخص كردن هادي فاز از حرف L (اولين حرف كلمه Line) استفاده ميشود. براي مشخص كردن هادي خنثي از حرف N (اولين حرف كلمه Neutral) استفـاده ميشـود. براي مشخص كردن هادي حفاظتي از حرف PE: (اولين حرف كلمات Protective Earthing) استفاده ميشود. براي مشخـص كـردن هـادي مشتـرک حفاظتي/ خنثي از حروف PEN : استفاده …

شناسايي هادیها در سيستمهای جريان متناوب ادامه »

شناسايي ارتباط سيستم الكتريكي با زمين طبق IEC

همه سيستمهاي برقي به نوعي به زمين متصل هستند و زمين نقش مهمي در سيستم هاي برقي ايفا ميكند .طبق استاندارد IEC در نامگذاري سيستم هاي برقي نحوه اتصال يك نقطه از سيستم به زمين و همچنين بدنه هاي فلزي تجهيزات به زمين مورد توجه قرار گرفته است بنابراين نام سيستم هاي برقي از دو …

شناسايي ارتباط سيستم الكتريكي با زمين طبق IEC ادامه »

شناسايي هادیها در سيستمهای جريان متناوب

بطور خلاصه IEC يك سيستم نيرو را با توجه به جنبه هاي زير مشخص ميكند: 1- نوع و تعداد هادي هاي برقدار و حفاظتي يك سيستم (فاز يا فازها- خنثي- حفاظتي يا حفاظتي/ خنثي)  2- نحوه اتصال به زمين سيستم نيرو (وصل خنثي يا عدم وصل آن به زمين) 3- وصل بدنه هاي هادي به هادي خنثي …

شناسايي هادیها در سيستمهای جريان متناوب ادامه »

تعریف لازم (ادامه)

1- حصار حفاظي است كه از تماس مستقيم با ولتاژهاي خطرناک جلوگيري ميكند، مانند حصار ترانس پست برق فشار قوي. 2- Battery :باتري – يك سيستم الکتروشيميايي است كه قادر به ذخيره انرژي الکتريکي دريافتي به صورت شيميايـي است و آن را از طريق تبديل، باز پس ميدهد. 3- Cable Channel :كانال كابل محفظه يا …

تعریف لازم (ادامه) ادامه »

تعاریف لازم

1-زمين (ارت) Earth : رسانندگي جرم زمين را درصورتي كه پتانسيل الکتريکي در هر نقطه از زمين به صورت قراردادي برابر صفر در نظر گرفته شود، زمين (ارت) مي نامند. 2 – سيستم اتصال به زمين (ارتينگ) Earthing : يك يا چند الکترود همراه با سيمهاي ارت را كه قابليت اتصال به ترمينال اصلي داشته …

تعاریف لازم ادامه »

نجات مصدومين برقگرفتگي

برقگرفتگي شديد با فلج شدن دستگاه اعصاب همراه است در بسياري موارد قلب مصدوم به كار خود ادامه ميدهد ليکن سيستم تنفسي از كار ميافتد و در صورتي كه كمك فوري به مصدوم نرسد خواهد مرد، به محض مشاهده مصدوم كه در اثر برقگرفتگي بيهوش شده است بايد بدون فوت وقت عمليات زير را انجام …

نجات مصدومين برقگرفتگي ادامه »

كليدهای جريان تفاضلي (RCD)

در كليدهاي جريان تفاضلي اگر جمع جريان هاي خروجي از كليد با جمع جريانهاي ورودي به آن برابر نباشد يعني بخشي از جريان به جاي برگشتن از طريق هاديهاي مدار از راه ديگري مانند زمين به منبع برشود واكنش نشان داده و مدار را قطع ميكند. با استفاده از كليد جريان تفاضلي (RCD) با جريان عامل IΔn=81mA …

كليدهای جريان تفاضلي (RCD) ادامه »

كليد حفاظت از جريان نشتي(RCCB)

براساس مقررات مبحث 18 ملي ساختمان استفاده از كليد حفاظت در برابر جريان نشتي Residual Current Circuit Breaker  براي كليه ساختمانها الزامي است. كليد RCCB انتخاب شده براي ساختمانهاي مسکوني شهري بايد حداقل شرايط و خصوصيات فني زير را دارا باشد: 1-تأييديه استانداردهاي 16711 ISIR و 61113 IEC را داشته باشد . 2- جريان عامل …

كليد حفاظت از جريان نشتي(RCCB) ادامه »