ارتینگ earthing

شرايط استفاده از يک يا دو اتصال زمين در پست برق

در پستهاي ترانسفورماتور كه ولتاژ فشار قوي و ضعيف در كنار هم قرار دارند مواردي پيش ميآيد كه بايد از دو اتصال زمين مجزا استفاده شود تا ايمني برقرار بماند . داشتن و اتصال زمين مجزا دارای مزيت و اشكال زير است: مزيت: خطر برقگرفتگي به علت اتصال فاز به بدنه در طرف فشار قوي …

شرايط استفاده از يک يا دو اتصال زمين در پست برق ادامه »

وجود دو اتصال زمين ايمني و عملياتي

وجود دو اتصال زمين مجزا داراي اشکالات زير ميباشد: 1- ممکن است به علت سهل انگاري به هم اتصال داده شوند. 2- در حوزه ولتاژ همديگر قرار گيرند . 3- عبور جريانهاي گالوانيك آنها را به هم مربوط كند . 4- در صورت برخورد صاعقه يا اتصال كوتاه، اختلاف پتانسيلي بين دو اتصال زمين ايجاد …

وجود دو اتصال زمين ايمني و عملياتي ادامه »

اتصال زمين ايمني و عملياتي جريان ضعيف

اتصال زمين ايمني و عملياتي جريان ضعيف: به طور عمده مراكز زير خواستار اتصال زمين مجزاي عملياتي ميباشند: 1- مراكز تلفن 2- مراكز راديو و تلويزيوني 3- آزمايشگاههاي مخصوص 4- بيمارستانها 5- ادارات و مراكز تجاري 6- مراكز داراي سيستمهاي ابزار دقيق 7- لوازم و دستگاههاي دريافت و ارسال ماهوارهاي 8- مراكز و شبکههاي كامپيوتري …

اتصال زمين ايمني و عملياتي جريان ضعيف ادامه »

وضعيت سيستمهای TN-C و TN-S از نظر پخش امواج الكترومغناطيسي

به علت مشترک بودن هاديهاي حفاظتي و خنثي (PEN) در سيستم TN-C جريان خنثي تماماً از هادي خنثي عبور نميكند بلکه بخشي از آن به علت وجود همبندي از راه اجزاي ساختماني به مبدأ برميشود و همين بخش است كه تداخل EMI ايجاد ميكند. در حالي كه در سيستم TN-S به دليل مجزا بودن هاديهاي …

وضعيت سيستمهای TN-C و TN-S از نظر پخش امواج الكترومغناطيسي ادامه »

نتيجه گيری كلي در مورد سيستمهای اتصال زمين

از سيستمهاي ذكر شده در بالا سيستم TN بيشترين استفاده را در سيستمهاي برقي دارد. و علت آن سادگي و ارزاني نسبت به دو سيستم ديگر (TT، IT ) ميباشد . در سيستم TN فيوز به عنوان ارزانترين وسيله حفاظتي عامل اصلي در ايجاد ايمني در برابر اتصال كوتاه فاز به بدنههاي هادي تجهيزات و …

نتيجه گيری كلي در مورد سيستمهای اتصال زمين ادامه »

سيستم اتصال زمین IT

سيستم IT از زمين مجزا است و بدنه هاي هادي نيز مستقيما از طريق مقاومت RA به زمين وصل ميشوند. سيستم IT ممکن است با هادي خنثي و يا بدون هادي خنثي توزيع شده باشد . يا ميتوان گفت سيستم IT نسبت به زمين عايق بوده يا از طريق يك امپدانس بزرگ به زمين وصل …

سيستم اتصال زمین IT ادامه »

سيستم اتصال زمین TT

در سيستم TT نقطه خنثي سيستم توسط مقاومت RB و بدنه هادي توسط الکترود مستقل RA به زمين متصل ميشوند. در صورت وقوع اتصال كوتاه بين يك هادي فاز و بدنه هاي هادي و هادي حفاظتي (PE) جهت قطع مدار در زمان معين (حداكثر 0 ثانيه) بايستي رابطه ( RA ≤ (U0 ÷ Ia برقرار …

سيستم اتصال زمین TT ادامه »

ماده 13 سیستم های اتصال زمین

هـادي خنثي (N) و هادي حـفاظتي (PE) بــايـد از هـمديگر مجـزا باشند و فقـط در يك نقطـه (نقطه مبدأ) به يـکديگر وصـل شوند نبايد از محل جدا شدن هاديهاي خنثي و حفاظتي آنهـا را در نقطـه ديگري به يکديگر وصل كرد. علت ايـن امـر آن است كـه در صورت اتصال مکـرر سيـم نول و ارت …

ماده 13 سیستم های اتصال زمین ادامه »

سيستم TN-C-S

سيستم TN-C-S تركيبي از سيستم TN-C و TN-S ميباشد. تنهـا دربخشي از اين سيستـم (مـعمولاً در ابتدا) سيـم نـول و ارت با يکديگر مشترک هستنـد و از آن نـقطه به بعد، سيـم پنجمي از نـول منشعب شـده و جـداگانه به بدنه دستگاههاي مصرف كننده اتصال داده ميشود.

سيستم TN-S

سيستم TN-S داراي يك هادي مستقل نول N و يك هادي مستقل حفاظتي PE مي باشد. در اين سيستم، سيمهاي نـول و ارت از يـکديگر جدا هستند، يعني در محل تابلوي اصـلي بـرق عـلاوه برشينه نول، شينه ديگري به نام شينه ارت وجود دارد كه سيم ارت اصلي از الـکترودهاي زمين به آن وصـل شده …

سيستم TN-S ادامه »

مدار معادل كابل

در بخش كابل به تفصيل در مورد ساختار و مدار معادل كابل توضيح داده شد، همانطوريكه گفته شده در مطالعات سيستم هاي قدرت در حالت پايدار و اتصال كوتاه كابل را با راكتانس و مقاومت آن مدل مي كنيم، مقاومت و راكتانس كابل ها را مي‌توان از روابط زير محاسبه كرد:   در اين رابطه …

مدار معادل كابل ادامه »

مدار معادل ترانس

در فصول قبل مدار معادل ترانس را به تفصيل بررسي كرديم، در مطالعات شبكه در حالت پايدار و اتصال كوتاه همانطوريكه قبلاً گفتيم ترانس را مي توانيم با امپدانس سري آن معادل كنيم. همانطوريكه گفتيم امپدانس سري ترانس بر حسب درصد بيان مي شود، از رابطه زير مي‌توانيم امپدانس ترانس بر حسب اهم را بدست …

مدار معادل ترانس ادامه »

مدار معادل شبكه بالادست

بطور كلي در هر نقطه از شبكه، شبكه بالادست آن نقطه را مي توان با مدار معادلي شامل منبع ولتاژ و امپدانس در آن نقطه مدل كرد. بنابراين براي مطالعه يك شبكه تنها اطلاعاتي كه از شبكه بالادست (شينه بينهايت) نياز است مدار معادل شبكه بالادست است. مدار معادل شبكه نشان داده شده در شكل …

مدار معادل شبكه بالادست ادامه »

محدوده مدلسازي شبكه

در محاسبات سيستمهاي قدرت براي محاسبه ولتاژ، جريان و بطور كلي پخش بار شبكه نيازي نيست كل شبكه قدرت مدل شود، شبكه بايد تا آنجاييكه كه سطح ولتاژ آن متأثر از تغييرات توان تأسيسات باشد مدل شود. به عبارت ديگر شبكه تا سطح ولتاژي كه براي محدوده مصرف آن، شينه بينهايت مي باشد مي بايد …

محدوده مدلسازي شبكه ادامه »

سطح اتصال كوتاه روي بوشينگ فشار ضعيف ترانس

سطح اتصال كوتاه روي بوشينگ فشار ضعيف ترانس ( حد بالاي سطح اتصال كوتاه در يك شبكه‌ ) محاسبه سطح اتصال كوتاه روي بوشينگ فشارضعيف ترانس در هر شبكه ديد كلي نسبت به حد بالاي سطح اتصال كوتاه شبكه بدست مي‌‌‌‌‌‌‌دهد كه در طراحي اوليه شبكه اطلاعات ارزشمندي مي‌باشد. ماكزيمم سطح اتصال كوتاه در هر …

سطح اتصال كوتاه روي بوشينگ فشار ضعيف ترانس ادامه »

اتصال كوتاه فاز به زمين

اتصال كوتاه فاز به زمين ( يك فاز به زمين يا دو فاز به زمين ) در اين نوع خطا امپدانس مؤلفه صفر شبكه نقش دارد، به جز در موارديكه در محدوده مورد مطالعه امپدانس ماشين‌هاي دوار غالب باشد، جريان اتصال كوتاه فاز به زمين از جريان اتصال كوتاه سه فاز كوچكتر است. محاسبه جريان …

اتصال كوتاه فاز به زمين ادامه »

محاسبه جريان اتصال كوتاه با استفاده از روش امپدانسي

اتصال كوتاه سه فاز ( اتصال كوتاه متقارن) در شبكه‌هاي دور از ژنراتور اتصال كوتاه سه فاز در اكثر موارد شديدترين نوع اتصال كوتاه مي‌باشد، از اين رو محاسبه اين نوع اتصال كوتاه به منظور تعيين قدرت اتصال كوتاه و نيروي الكتروديناميكي قابل تحمل تجهيزات ضروري مي‌باشد. اگر R مجموع مقاومت هادي فاز شبكه تا …

محاسبه جريان اتصال كوتاه با استفاده از روش امپدانسي ادامه »

محاسبه جريان اتصال كوتاه در شبكه دور از ژنراتور

در اتصال كوتاه‌هاي دور از ژنراتور در شبكه شعاعي فشار ضعيف، مي‌توان چنين فرض كرد كه مؤلفه‌هاي منفي، مثبت و صفر تجهيزات تقريباً برابر هستند. بنابراين مي‌توان در محاسبات اتصال كوتاه هاي نامتقارن ( اتصال كوتاه فاز به زمين و اتصال كوتاه دو فاز به هم )، همانند اتصال كوتاه متقارن ( اتصال كوتاه سه …

محاسبه جريان اتصال كوتاه در شبكه دور از ژنراتور ادامه »

بررسي حالت گذراي شبكه در اتصال كوتاه نزديك ژنراتور

در صورتيكه اتصال كوتاه در نزديكي ژنراتور اتفاق افتد، از آنجا كه نيروي محركه الكتريكي ژنراتور از شروع اتصال كوتاه تا حالت دائمي متفاوت مي‌باشد، بنابراين مقدار مؤثر مؤلفه متقارن جريان اتصال كوتاه از شروع اتصال كوتاه تا حالت دائمي متغير مي‌باشد. البته براي سادگي چنين فرض مي‌كنيم كه نيروي محركه ژنراتور در شرايط اتصال …

بررسي حالت گذراي شبكه در اتصال كوتاه نزديك ژنراتور ادامه »