ارتینگ earthing

بررسي حالت گذراي شبكه در اتصال كوتاه

از آنجا كه نيروي محركه الكتريكي و در نتيجه جريان اتصال كوتاه ژنراتور از شروع اتصالي تا رسيدن به حالت دائمي متغير مي‌باشد و مؤلفه‌هاي مثبت، منفي و صفر راكتانس ژنراتور نيز با هم تفاوت زيادي دارند، اتصال كوتاه در نزديكي ژنراتور و در شبكه هاي دور از ژنراتور چه در حالت گذرا و چه …

بررسي حالت گذراي شبكه در اتصال كوتاه ادامه »

دلايل و پيامدها و انواع اتصال كوتاه

در يك شبكه به يكي از دلايل زير ممكن است اتصال كوتاه اتفاق افتد: – دلايل مكانيكي مانند برخورد تجهيزات خارجي به هادي ها، برخورد حيوانات به هاديها و … ) – اضافه ولتاژ ناشي از صاعقه و رعد و برق – شكست عايق بين هادي ها به دلايل حرارتي، رطوبت و خوردگي بروز اتصال …

دلايل و پيامدها و انواع اتصال كوتاه ادامه »

اتصال كوتاه

در يك شبكه قدرت، به منظور طراحي و سايزينگ كابل ها، كليدها و تنظيمات حفاظت مي بايست مقادير ماكزيمم و مينيمم جريان اتصال كوتاه براي تمامي مدارها محاسبه شود. به عبارت ديگر بايد بدانيم بر روي هر مدار اگر اتصال كوتاهي پيش آيد حداكثر چه جرياني از آن مدار عبور مي كند تا كليد و …

اتصال كوتاه ادامه »

خطاي اتصال به زمين

خطاي اتصال به زمين در سيستم TN را در دو شرايط بررسي مي كنيم : 1) اگر هادي يكي از فازها به بدنه هادي همبند شده برخورد كند. 2) اگر هادي يكي از فازها به بدنه هادي همبند نشده برخورد كند. اتصال هادي فاز به بدنه هادي همبند شده: فرض كنيد مطابق شكل زير يكي …

خطاي اتصال به زمين ادامه »

سيستم TN-S

( نول و هادي حفاظتي جدا از هم ( Separate ) – سيستم 5 سيمه ) در اين سيستم مركز اتصال ستاره ترانسفورمر ( نول ) زمين شده است و بدنه هادي تجهيزات و هادي هاي بيگانه از طريق هادي اي كه تنها نقش حفاظتي ( Protective Earth Conductor – PE ) دارد به مركز …

سيستم TN-S ادامه »

سيستم TN

در اين سيستم مركز اتصال ستاره ترانسفورمر ( نول ) زمين شده است و بدنه هادي تجهيزات و هادي هاي بيگانه به مركز اتصال ستاره ترانس متصل شده اند. بسته به نحوه اتصال بدنه هاي هادي به مركز اتصال ستاره ترانس، سيستم TN بر سه نوع مي باشد. سيستم TN-C ( نول و هادي حفاظتي …

سيستم TN ادامه »

سيستم TT

در اين سيستم مركز اتصال ستاره ترانسفورمر ( نول ) زمين شده است و بدنه هاي هادي نيز به سيستم اتصال زمين مستقل متصل شده است. خطاي اتصال به زمين فرض كنيد مطابق شكل زير يكي از فازها به بدنه زمين شده تجهيزات برخورد كند: مدار مسير جريان اتصالي در شكل زير نشان داده شده …

سيستم TT ادامه »

سطح عايق بندي

در حالت اتصال فاز به بدنه ولتاژي كه بر روي عايق ها ( ولتاژ بين هادي و زمين ) قرار مي گيرد، مطابق روابط زير 400 ولت ( √3 برابر ولتاژ فاز‌ ) مي باشد: V_(Ph-E)=230<0-230<120=400<30 همچنين ولتاژ 230 ولت مطابق شكل زير بر روي نول ( نقطه اتصال ستاره ) قرار مي گيرد. بنابراين …

سطح عايق بندي ادامه »

سيستم IT

در اين سيستم مركز اتصال ستاره ترانسفورمر ( نول ) از زمين ايزوله مي باشد يا با مقاومتي بزرگتر از 1000 اهم به زمين متصل شده است و بدنه هاي هادي زمين شده است كه يا هر بدنه مستقلاً زمين شده اند و يا همه بدنه هاي فلزي همبند شده و در نهايت به يك …

سيستم IT ادامه »

انواع سيستمهاي توزيع استاندارد از نظر نحوه اتصال به زمين

هدف از شبكه توزيع قدرت رساندن توان الكتريكي به مصرف كننده است. اولين سيستمي كه به ذهن مي رسد اينست كه به بارهاي سه فاز با اتصال ستاره سه هادي فاز و نول داده شود و به بارهاي تكفاز يك هادي فاز و نول داده شود و به بارهاي سه فاز با اتصال مثلث تنها …

انواع سيستمهاي توزيع استاندارد از نظر نحوه اتصال به زمين ادامه »

اندازه گيري مقاومت هر نقطه نسبت به جرم كلي زمين

همانطوريكه مي دانيم براي اندازه گيري مقاومت دو سر هر المان كافيست جرياني از آن المان عبور دهيم و ولتاژ دو سر آنرا اندازه گيري كنيم، با تقسيم ولتاژ اندازه گيري شده به جريان تزريقي مقاموت آن المان محاسبه مي شود. اما در مورد مقاومت يك نقطه نسبت به جرم كلي زمين موضوع اينست كه …

اندازه گيري مقاومت هر نقطه نسبت به جرم كلي زمين ادامه »

مفهوم جرم كلي زمين

درك مفهم جرم كلي زمين كليد درك بسياري از مفاهيم در سيستم هاي قدرت است. مطابق شكل زير دو الكترود A و B در يك فاصله مشخص از هم بر روي زمين در نظر بگيريد. فرض كنيم زمين در محدوده دو نقطه همگن باشد به گونه اي كه دو نقطه وضعيت يكساني نسبت به زمين …

مفهوم جرم كلي زمين ادامه »

حداكثر جريان مجاز كابل

به هنگام عبور جريان اتصال كوتاه از كابل به دليل اينكه زمان توليد توان حرارتي در كابل كوتاه است، تقريباً مي توان چنين فرض كرد كه توان حرارتي به بيرون منتقل نمي شود، يعني تمامي گرماي ايجاد شده در هادي كابل در يك فرآيند بي دررو ( Adiabatic ) باعث افزايش دماي هادي مي شود. …

حداكثر جريان مجاز كابل ادامه »

تشريح نحوه كدگذاري انواع كابل ها و بررسي كابل هاي متداول در تأسيسات الكتريكي

براي ناميدن انواع كابلها و هادي هاي عايقدار ( سيمها ) يا لايه هاي مختلف آنرا و نوع هادي و سطح عايقي كابل را مشخص مي كنند يا كد معادل استاندارد VDE كابل را بيان مي كنند. به عنوان مثال كابلي كه از هادي مسي با لايه عايقي PVC و پوشش خارجي PVC تشكيل شده …

تشريح نحوه كدگذاري انواع كابل ها و بررسي كابل هاي متداول در تأسيسات الكتريكي ادامه »

محاسبه حداكثر جريان مجاز كابل با استفاده از استاندارد IEC 60364-5-52

در ضميمه B اين استاندارد ماكزيمم جريان مرجع براي سايزهاي مختلف كابل و عايق هاي متداول فشار ضعيف تأسيسات در 10 شرايط نصب مرجع A1، A2، B1، B2، C، D1، D2، E، F و G جدول بندي شده است. همچنين براي نصب در هوا ضرايب تصحيح نصب گروهي و دمايي و براي نصب در زمين …

محاسبه حداكثر جريان مجاز كابل با استفاده از استاندارد IEC 60364-5-52 ادامه »

كابل

در اين بخش قصد داريم پس از تشريح مشخصات، كاركرد و نحوه كدگذاري كابل ها، نحوه سايزينگ انواع كابل هاي مورد استفاده در شبكه توزيع و تأسيسات الكتريكي را بررسي كنيم. همانطوريكه در بخش هاي پيش ديديم هدف كلي سيستم قدرت توليد، انتقال، توزيع و در نهايت تبديل انرژي الكتريكي به انواع مختلف انرژي است. …

كابل ادامه »

سيستم TN-C

سيستم TN-C داراي يك هادي مشترک حفاظتي و خنثي PEN مي باشد. در اين سيستم، سيم ارت و نول مشترک هستند، به عبارت ديگر سيم نول كـه از شينه نـول تـابلوي اصلي به مصرفكننده ها برده ميشود، هم به عنوان نول مورد استفاده قرار ميگيرد و هم به عنوان سيم ارت. يعني يك انشعاب از …

سيستم TN-C ادامه »

انواع سيستمهاي اتصال به زمين فشار ضعيف

انواع سيستمهاي اتصال به زمين فشار ضعيف عبارتند از: 1 – TN شامل TN-C-S و TN-S ، TN-C . TT -2 3- IT   در اين سيستم منبع انرژي (ترانسفورماتور پست يا ژنراتور برق) در يك يا چند نقطه ارت شده و قسمتهاي هادي در دسترس و قسمت هاي هادي بيگانه تأسيسات تنها از طريق سيم …

انواع سيستمهاي اتصال به زمين فشار ضعيف ادامه »

حداكثر مقاومت اتصال زمين در سيستم TN

در صورت اتصال هادي فاز به بدنه هادي براي اينکه ولتاژ هادي حفاظتي و بدنههاي هادي كه به آن وصل ميباشد نسبت به جرم كلي زمين از مقدار50 =UL ولت تجاوز نکند، لازم است رابطه زير برقرار باشد: RB ≤ RE (50÷ (U0- 50)) Ω در رابطه فوق RB مقاومت الکترود زمين نسبت به جرم …

حداكثر مقاومت اتصال زمين در سيستم TN ادامه »