ارتینگ earthing

سيستم TN

سيستم TN داراي سه زير سيستم TN-S و TN-C و TN-C-S ميباشد. مشخصه های تجهيزات حفاظتي در سيستم TN:   مشخصه هاي تجهيزات حفاظتي و امپدانس مدار بايد به نحوي باشند كه در صورت وقوع اتصال كوتاه بين يکي از هاديهاي فاز و بدنه هادي يا هادي حفاظتي (PE) در هر نقطهاي از تأسيسات (معمولا دورترين …

سيستم TN ادامه »

نامگذاری سيستمهای الكتريكي

الف – از دو حرف اصلي شناسايي ،حروف اول سمت چپ رابطه سيستم با زمين را مشخص ميكند : حرف اول از سمت چپ T، (برگرفته از كلمه لاتين Terra به معناي زمين) بدين معناست كه يك نقطه از سيستم به زمين وصل است. حرف اول از سمت چپ I، (برگرفته از كلمه Isolated) نشان …

نامگذاری سيستمهای الكتريكي ادامه »

انواع مختلف سيستمهای اتصال به زمين به همراه مواد مرتبط

انواع مختلف اتصال به زمين: در انواع مختلف سيستمهاي الکتريکي، وصل قسمتهايي از سيستم و بدنه هاي هادي لوازم الکتريکي به جرم كلي زمين از دو ديدگاه مورد توجه است: الف – اتصال به زمين عملياتي يا سيستم در اين روش وصل نقطه خنثاي سيستم بـه زميـن بـاعث قطع مـدارهـاي معيـوب احتمالـي ميشـود و در …

انواع مختلف سيستمهای اتصال به زمين به همراه مواد مرتبط ادامه »

استفاده از يک هادی برای دو منظور حفاظتي (PE) و خنثي (N)

در تأسيسات نصب ثابت ميتوان از يك هادي براي هر دو منظور حفاظتي PE و خنثي N به صورت اشتراكي استفاده نمود، البته به شرطي كه سطح مقطع هادي مشترک حفاظتي/ خنثي از 11 ميليمتر مربع كمتر نباشد.

وصل بدنه های هادی تجهيزات الكتريكي به زمين

كليه بدنه هاي هادي تجهيزات الکتريکي بايد با استفاده از هاديهاي حفاظتي(PEN، PE) به نقطه زمين شده سيستم نيرو وصل شوند و نقطه زمين شده بايد در نزديکي منبع نيرو (ترانسفورماتور يا ژنراتور) ايجاد شود. معمولا نقطه اي كه زمين ميشود نقطه خنثي است ولي اگر نقطه خنثي در دسترس يا موجود نباشد (همبندي مثلث) …

وصل بدنه های هادی تجهيزات الكتريكي به زمين ادامه »

شناسايي هادیها در سيستمهای جريان متناوب

براي مشخص كردن هادي فاز از حرف L (اولين حرف كلمه Line) استفاده ميشود. براي مشخص كردن هادي خنثي از حرف N (اولين حرف كلمه Neutral) استفـاده ميشـود. براي مشخص كردن هادي حفاظتي از حرف PE: (اولين حرف كلمات Protective Earthing) استفاده ميشود. براي مشخـص كـردن هـادي مشتـرک حفاظتي/ خنثي از حروف PEN : استفاده …

شناسايي هادیها در سيستمهای جريان متناوب ادامه »

شناسايي ارتباط سيستم الكتريكي با زمين طبق IEC

همه سيستمهاي برقي به نوعي به زمين متصل هستند و زمين نقش مهمي در سيستم هاي برقي ايفا ميكند .طبق استاندارد IEC در نامگذاري سيستم هاي برقي نحوه اتصال يك نقطه از سيستم به زمين و همچنين بدنه هاي فلزي تجهيزات به زمين مورد توجه قرار گرفته است بنابراين نام سيستم هاي برقي از دو …

شناسايي ارتباط سيستم الكتريكي با زمين طبق IEC ادامه »

شناسايي هادیها در سيستمهای جريان متناوب

بطور خلاصه IEC يك سيستم نيرو را با توجه به جنبه هاي زير مشخص ميكند: 1- نوع و تعداد هادي هاي برقدار و حفاظتي يك سيستم (فاز يا فازها- خنثي- حفاظتي يا حفاظتي/ خنثي)  2- نحوه اتصال به زمين سيستم نيرو (وصل خنثي يا عدم وصل آن به زمين) 3- وصل بدنه هاي هادي به هادي خنثي …

شناسايي هادیها در سيستمهای جريان متناوب ادامه »

تعریف لازم (ادامه)

1- حصار حفاظي است كه از تماس مستقيم با ولتاژهاي خطرناک جلوگيري ميكند، مانند حصار ترانس پست برق فشار قوي. 2- Battery :باتري – يك سيستم الکتروشيميايي است كه قادر به ذخيره انرژي الکتريکي دريافتي به صورت شيميايـي است و آن را از طريق تبديل، باز پس ميدهد. 3- Cable Channel :كانال كابل محفظه يا …

تعریف لازم (ادامه) ادامه »

تعاریف لازم

1-زمين (ارت) Earth : رسانندگي جرم زمين را درصورتي كه پتانسيل الکتريکي در هر نقطه از زمين به صورت قراردادي برابر صفر در نظر گرفته شود، زمين (ارت) مي نامند. 2 – سيستم اتصال به زمين (ارتينگ) Earthing : يك يا چند الکترود همراه با سيمهاي ارت را كه قابليت اتصال به ترمينال اصلي داشته …

تعاریف لازم ادامه »

كليدهای جريان تفاضلي (RCD)

در كليدهاي جريان تفاضلي اگر جمع جريان هاي خروجي از كليد با جمع جريانهاي ورودي به آن برابر نباشد يعني بخشي از جريان به جاي برگشتن از طريق هاديهاي مدار از راه ديگري مانند زمين به منبع برشود واكنش نشان داده و مدار را قطع ميكند. با استفاده از كليد جريان تفاضلي (RCD) با جريان عامل IΔn=81mA …

كليدهای جريان تفاضلي (RCD) ادامه »

اصول زمين كردن حفاظتي

هدف از زمين كردن حفاظتي جلوگيري از برقرار شدن ولتاژهاي زياد و خطرناک روي بدنه فلزي وسايل و تجهيزات برقي نسبت به زمين است. براي پي بردن به خطرات بالقوه دستگاه هاي زمين نشده يك وسيله برقي زمين نشده را مطابق شکل زیر در نظر بگيريد. نوترال شبکه در پست توزيع به زمين متصل شده و …

اصول زمين كردن حفاظتي ادامه »

زمين كردن حفاظتي

زمين از موادي تشکيل يافته است كه غالبا هادي الکتريسيته هستند، بخصوص در حالتي كه مرطوب باشند . بنابراين اگر شخصي كه روي زمين قرار دارد با جسمي كه نسبت به زمين داراي پتانسيل است تماس حاصل نمايد به علت برقرار شدن و برقراري جريان، دچار برقگرفتگي ميشود . در ابتداي پيدايش صنعت برق نقطه …

زمين كردن حفاظتي ادامه »

آثار عبور برق از بدن انسان

در برقگرفتگي جريان و ولتاژ هر دو مؤثرند، با وجود ولتاژ جريان ايجاد ميشود . خطرات برقگرفتگي بستگي به مسير عبور جريان از بدن، مقدار جريان و طول زمان برقراري آن دارد . امپدانس پوست بدن انسان به موارد زير بستگي دارد. 1- ولتاژ  2- فركانس 3- زمان برقراري جريان 4- سطح كنتاكت 5- فشار …

آثار عبور برق از بدن انسان ادامه »

ايمني و اتصال زمين

خطر برقگرفتگي: برقگرفتگي، اثر سوء برق روي سيستم بدن انسان است ،بطوريکه ميدانيم فرمانها براي حركات عضلات بدن، از مغز بوسيله جريانهاي برقي بسيار ضعيف از طريق سلسله اعصاب به عضلات مخابره ميشود. در صورتيکه جريانهاي برق از خارج بدن روي اعصاب اثر گذارند موجب حركات ناگهاني و بسيار شديد عضلاني ميشود كه برقگرفتگي يا …

ايمني و اتصال زمين ادامه »

تفاوت ميان grounding و earthing و bonding

بر طبق تجربه من در صنعت نقت و گاز ، متخصصین این سه واژه را متشابه هم می دانند. اگر از آنها بخواهید که تفاوت این سه را بیان کنند ، اکثر همه را به اسم زمین می شناسند. اما این سه واژه کاملا با هم متفاوت هستند. ما در این قسمت از آموزش می …

تفاوت ميان grounding و earthing و bonding ادامه »

اهداف سیستم ارت

هدف اصلی از سیستم ارت محافظت از اشخاص و تجهیزات در برابر صدمه می باشد. دو حادثه رعد برق و فالت (fault) در سیستم می تواند جریان های بسیار بزرگی  تولید کنند که منجر به ایجاد ولتاژ های بسیار بالایی در تجهیزات می شود. کار اصلی سیستم ارت در چنین حادثه هایی ایجاد یک مسیر …

اهداف سیستم ارت ادامه »