برقگرفتگي

نتيجه گيری كلي در مورد سيستمهای اتصال زمين

از سيستمهاي ذكر شده در بالا سيستم TN بيشترين استفاده را در سيستمهاي برقي دارد. و علت آن سادگي و ارزاني نسبت به دو سيستم ديگر (TT، IT ) ميباشد . در سيستم TN فيوز به عنوان ارزانترين وسيله حفاظتي عامل اصلي در ايجاد ايمني در برابر اتصال كوتاه فاز به بدنههاي هادي تجهيزات و …

نتيجه گيری كلي در مورد سيستمهای اتصال زمين ادامه »

نجات مصدومين برقگرفتگي

برقگرفتگي شديد با فلج شدن دستگاه اعصاب همراه است در بسياري موارد قلب مصدوم به كار خود ادامه ميدهد ليکن سيستم تنفسي از كار ميافتد و در صورتي كه كمك فوري به مصدوم نرسد خواهد مرد، به محض مشاهده مصدوم كه در اثر برقگرفتگي بيهوش شده است بايد بدون فوت وقت عمليات زير را انجام …

نجات مصدومين برقگرفتگي ادامه »